Przejdź do treści

Podział majątku możliwy dzięki intercyzie

  Intercyza małżeńska to instytucja uregulowana przepisami z zakresu prawa rodzinnego, która dotyczy sfery majątku osób zawierających związek małżeński. Pamiętajmy, że małżeństwo dotyczy nie tylko kwestii związanych z samym sakramentem w rozumieniu religii. Odgrywa ono doniosłą rolę w odniesieniu do prawa, które powstaje w stosunku do osób zawierających związek małżeński.

  Małżeństwo może charakteryzować ustrój wspólności majątkowej lub właśnie intercyza małżeńska. O ile wspólność majątkowa powstaje z samej mocy prawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o tyle intercyza małżeńska zawierana jest w formie umowy między małżonkami, przy czym umowa ta musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie przypisanej prawem formy skutkować będzie nieważnością umowy.

  Rozważając jednak kwestie dotyczące instytucji jaką jest intercyza małżeńska warto wiedzieć, że można ją zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego z tym, że będzie ona skuteczna dopiero od chwili zawarcia tego związku, a więc od daty wskazanej w akcie małżeńskim. Tym co również zasługuje na uwagę jest fakt, że intercyza małżeńska, czyli popularna rozdzielność majątkowa może być także zawarta w czasie trwania tego związku, w dowolnym jego momencie. Czy są zatem okoliczności, w których intercyza małżeńska nie może zostać zawarta? Owszem – są. Mianowicie nie mogą ustanowić rozdzielności majątkowej osoby, które pozostają wobec siebie w konkubinacie, czyli nieformalnym związku popularnie zwanym „małżeństwem bez obrączki”.

  Zdecydowana większość zawieranych małżeństw charakteryzuje się podstawowym ustrojem majątkowym, czyli wspólnością ustawową. Wówczas wszelki dorobek majątkowy wniesiony przez obu małżonków lub też jednego z nich staje się własnością zarówno męża jak i żony, czego nie można przypisać instytucji rozdzielności majątkowej.

  Intercyza może dotyczyć całego posiadanego przez małżonków majątku w chwili zawarcia związku małżeńskiego, ale może dotyczyć też tylko niektórych jego składników. Wszystkie kwestie jednak są wyraźnie wskazane w tej szczególnej, wymaganej prawem formie, czyli w akcie notarialnym, na mocy którego między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa.

  Dodaj komentarz